مقالات عمومی

چه اینورتری بخریم ؟

یکی از ابزارآلات مهم و کاربردی در صنعت جوشکاری دستگاه اینورتر است. در واقع اینورتر نو عی دستگاه جوش به حساب م یآی د هرت ز 60 که منبع تغذیه آن میتواند جریان بالای مناسب جوشکاری را فراهم کند. مکانیزم کارایی آن نیز تبدیل جریان متناوب توسط ریکتیفایر و سوییچ ها است. این جریان خروجی و ولتاژ آن قابلیت تنظیم دارد و در تمام پروسه DC به جریان خروجی AC جوشکاری میتوان آن را توسط نرم افزارها کنترل کرد. باید گفت دستگاه جوش اینورتر به طور قابل توجهی سبکتر و همچنین مصرف برق کمتری نسبت به دستگاههای مشابه سنتی دارد. در واقع باید گفت اینورتره ا نسل جدید از تکنوژی را در منابع انرژی مورد نیاز این صنعت معرفی کردهاند.

انواع دستگاه جوش اینورتر

این دستگاه پیشرفته که گفته میشود انقلابی در صنعت جوشکاری به پا کرده اس ت دارای انواع گوناگونی است که از آن میان دبل پالس،دستگاه جوش آرگ ون، دستگاه جوش CO2 دستگاه جوش ،CO2 میتوان به دستگاه جوش برق، دستگاه جوش ، دستگاه جوش آرگون پالسی و . . .اشاره کرد. AC/DCآرگون

راهنمای خرید دستگاه جوش اینورتر

اگر برای کار خود نیاز به دستگاه جوش اینورتر دارید بهتر است به نکاتی که قبل از خرید این دستگاه باید بدانید توجه کنید. بهتراست دستگاه جوش متناسب با نیاز مصرف کننده خریداری شود. گاهی ممکن است از این دستگاه نه برای مصارف صنعتی که برای مصارف خانگی نیز بهرهبرداری شود. پس بهتر است به این نکات توجه لازم را داشته باشید.

شدت جریان تولیدی : دستگاههای قوس الکتری تواناییهای متفاوتی در تولید شدت جریانهای متنوع دارن د، آنچ ه ان واع ای ن دستگاه را از یکدیگر متمایز میکند شدت جریان تولیدی است. از طرفی ای ن ش دت جری ان بس تگی مس تقیم ب ه ش دت و عم آمپر کافی است. 200 جوشکاری و ضخامت قطعه کار دارد. به طور مثال برای مصارف خانگی تولید شدت جریان

– چرخه عملکرد دستگاه : در واقع چرخه عملکرد مدت زمانی است که دستگاه میتواند به صورت متناوب کار کرده و بعد از آن نیاز به وقفهای برای خن شدن دارد. در حالت تخصصی این میزان به صورت درصد روی دس تگاه مش خم م یش ود، هرچ ه مص رف تخصصیتر، صنعتیتر و شدیدتر باشد درصد چرخه عملکرد بالاتری نیاز است.

لوازم جانبی دستگاه: دستگاه جوش اینورتر معمولا با ی سری از قطعات جانبی به فروش میرسد که شامل انبر الکت رود گی ر و کابل رابط است. انبر الکترود گیر به نگه داشتن الکترود با شمارههای متفاوت کم میکند و کابل آن نیز رابط انتقال جریان به انبر و در نهایت الکترود است.

– انتخاب ولتاژ مناسب : ی نکته مهم که در خرید این ورتر اهمی ت دارد، مح ل جوش کاری ی ا ن وع مص رف آن است  در حال ت استاندارد ولتاژهای مورد نیاز برای مصارف مختلف به شرح زیر است :

A ولت 115 * استاندارد C
ولت240 تا 220 * مصارف صنعتی
* مصارف خانگی اینورتر ت فاز
* مصارف صنعتی اینورتر سه فاز
مزایا و معایب دستگاه جوش اینورتر

شاید بتوان گفت مهمترین مزیت این دستگاه سبک و قابل حمل بودن آن است، در این دستگاه به نسبت دستگاه ای قدیمی از مبدلهای بسیار کوچکتری بهره میبرد، علت سبکی، فشردگی و قابل قابل حمل بودن آننیز همین مساله است برای  مثال از اینورترها میتوان در مکانهای باری هم استفاده کرد در صورتی که این امکان برای دستگاههای سنتی وجود ندارد.

اینورتر از صرفه جویی انرژی بهتری نسبت به دستگاههای سنتی پرمصرف دارد، از طرفی تحمل نوسانهای ب رق در ای ن اینورتره ا بیشتر است و همین مسلله راندمان کاری و سرعت را در زمان استفاده از این دستگاهها بیشتر میکند.

اینورتر جریان خروجی منظمی دارد و امکان تنظیم جریان خروجی را برای کاربر فراهم میکند، به ای ن ترتی ب ک اربر ق ادر اس ت متناسب با قطعه کار و نوع جوشکاری جریان خروجی را بر حسب نیاز تنظیم کند.
البته باید گفت این دستگاه معایبی هم دارد، برای مثال میتوان به عمر مفید کم آن نسبت به دستگاههای ترانس جوش و ضعیفتر بودن آن اشاره کرد.

باید گفت دستگاههای جوش سنتی ساختار پیچیدهای ندارند و در مقایسه با اینورتر سادهتر هس تند، از طرف ی در جوش کاریه ای مداوم و طولانی مدت قابل اعتمادتر هستند و عمر بیشتری هم دارند.

در هنگام استفاده از دستگاه اینورتر چه نکاتی را باید بدانیم

در این قسمت فهرستی از مهمترین نکات هنگام استفاده از دستگاه جوش اینورتر را برایتان فهرست کردهایم که م یتوانی د آنه ا را مطالعه نمایید. یکی از نکاتی که باید به آن توجه ویژه داشته باشید رعایت نسبت قطر با طول کابل در ص ورت نی از ب ه اس تفاده از متر قطر کابل است، برای دسترسی به عملکرد بهت ر ۱۰ کابل بلندتر است، نکته حائز اهمیت دیگر افزایش سایز دستگاه، به ازای هر بهتر است از نری و مادگی فابری استفاده کنید.
یکی از نکاتی که به طول عمر دستگاه اینورتر میافزاید بستن ولوم جریان، در هنگام روشن و خاموش کردن دستگاه است، فراموش دقیقه برای خن شدن باید روش ن بمان د. س عی کنی د دس تگاه را از قرارگ رفتن در ۵ نکنید که بعد از اتمام کار، دستگاه به مدت معرض نور مستقیم خورشید و رطوبت و ریزش باران و مبدلهای حرارتی محافظت کنید.

بعد از هر بار مصرف بهتر است براده و گرد و غبار های ایجاد شده در داخل دستگاه با استفاده از دستگاه بلوور تمیز کنید. در هنگام استفاده از اینورتر به سیکل کاری آن توجه کرده و بیش از حد توان از آن استفاده نکنید.
ویژگیهای منحصربه فرد دستگاه جوش اینورتر

این دستگاه جوش پیشرفته و مدرن ویژگیهای خاصی دارد که در ادامه برای شما آوردهایم:

– امکان جوش بدون قطع و وصل و به صورت زنجیره ای
– توانایی ایجاد حوضچه جوش و قوس الکتریکی متناسب

– عملکرد آرام و بی صدا
– سب ، کم حجم با قدرت عملکرد بالا
– فراهم آوردن امکان جوش کاری با انواع الکترودها اینورترهای ایرانی

از آنجایی که کشورمان در تولید دستگاه جوش اینورتر بسیار محکم و موف گام برداشته است، برند های مشهور و  معتبر داخل ی وجود دارند که میتوان با اطمینان از محصولات آنها استفاده کرد. این برندها عبارتند از : گام الکتری ، صبا الکتری ، ایران ترانس، الکتروجوش، آروا معرفی برندهای برتر
اگر با مطالعه نکات لازم و ضروی ارائه شده همچنان قصد خرید دستگاه جوش اینورتر را دارید در این قسمت تع دادی از برن دهای مشهور و مورد اعتماد را به شما معرفی میکنیم.

دستگاه اینورتر برند ادون : ادون یکی از معتبرترین برندها در بازار است که دستگاه این ورتر ب ا آمپره ا و ول ومه ای متف اوتی ارائ ه میکند، انواع آن دارای صفحه نمایش دیجیتالی، سیستم خن کننده، لوازم جانبی متعدد از جمله انبر، کابل جوش، کاب ل اتص ال، ماس جوشکاری و انبر اتصال است. بسیار سب و در عین حال مقاوم طراحی شده و برای مصارف خانگی و صنعتی مناسب است.

I دستگاه اینورتر برند اروا : یکی دیگر از برندهای مشهور و معتبر اروا اس ت ک ه دارای تکنول وژی ، دارای گ واهی PWMو GBT بوده که برای سهولت کار با الکترودهای جوش کاری متن وع اس ت .همچن ین مجه ز ب ه ARC Force اروپا، مجهز به ولوم CE صفحه دیجیتال آمپر متر جهت سهولت تنظیم آمپر خروجی بوده، سب و قابل حمل و مجهز به سیستم قطع کن محافظتی ه م از دیگر مزایای این دستگاه است.

دستگاه اینورتر برند صبا : این برند یکی از معروفترین برندهای داخلی تولید اینورتر است. از ویژگیهای منحصر به فرد آن میتوان ، همچنین، مصرف برق کم و بهینه، قابلیت حمل آسان و سب بودن، جریان خروج ی یکنواخ ت و IGBT به استفاده از تکنولوژی CE پایدار، دارای استانداردهای -، امکان کیفیت جوش بسیار بالا و توان ذوب فوق العاده اشاره کرد. ISO-IEC

دستگاه اینورتر ایران ترانس : یکی دیگر از تولیدات داخلی در زمینه تولید اینورتر ایران ترانس است که عملکرد فوق العادهای داشته است. مهمترین ویژگیهای دستگاههای اینورتر ساخت این کارخانه عبارتند از : دارا بودن ولتاژه ای متن وع، دارای قطع ات ج انبی متر کابل جوشکاری و همچنین انبر اتصال

از دیگر مشخصات ویژه آن نیز میتوان ب ه 2 متر کابل جوشکاری، انبر جوش و 4مثل میلیمتر، مصرف بهینه برق، قابلیت افزایش طول 3.2 قابلیت جوشکاری مواد انواع فولاد، قابلیت جوشکاری مداوم با الکترود تا قطر کابل بدون افت در کیفیت جوش، سب و قابل حمل، دارای خ دمات پ س از ف روش نامح دود، س اخته ش ده ب ر اس اس سیس تم مقاوم در برابر نوسانات ولتاژ شبکه برق و توانایی زیاد برای کاره ای ص نعتی ، ، طراحی بسیار دقی ، قوس شروع بسیار قوی IGBT سنگین اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *